For nye dirigenter (Fra Salmer [1993], s. 259-261.)

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Takt, taktangivelse og nedslag

En takt er den minste musikalske enhet og befinner seg mellom vertikale linjer:

    

Når en takt i salmeboken fortsetter fra en notelinje til den neste, står slutten på den første linjen åpen for å vise at takten fortsetter på neste linje:

    

Taktangivelse (to tall, det ene over det andre, f.eks. ) står i begynnelsen av hver salme.  Det øverste tallet angir hvor mange slag det er i hver takt.  Tallet under forteller hva slags note som får et slag.  F.eks. betyr at det er tre slag i hver takt i salmen, og at en fjerdedelsnote () får ett slag.

 

Når du dirigerer sangen, skulle ditt første taktslag (se illustrasjonene av taktmønstre) falle sammen med første slag i hver takt.  Dette første slaget, som kalles nedslaget, er det tyngste slaget i hver takt.  Du vil se at mange salmer begynner med opptakt før første nedslag.

 

Standard taktfigurer

Formålet med taktslagfigurene er å hjelpe forsamlingen å holde rytmen, samtidig som man formidler salmenes stemning og ånd.  Figurene skulle være enkle, men kan variere etter salmens natur og stemning.  Punktene på taktfigurene viser hvor de rytmiske slagene i salmen kommer.

 

To slag i takten (benyttes i salmer merket eller ):

 

                                     

 

Tre slag i takten (benyttes  i salmer merket eller ):

   

                                    

 

 

Fire slag i takten (benyttes i salmer med ):

 

                 

 

 

Seks slag i takten (benyttes i salmer merket eller ):

 

                

En salme i eller som går i langsomt tempo, som f.eks. "Stille natt" (nr. 128), kan dirigeres enten på tradisjonelt vis med seks slag i takten eller med to ganger tre slag - først en stor og deretter en mindre figur:

 

                                  

 

En salme i eller i moderat tempo, som f.eks. "Kjærlig er Herren, vår hyrde" (nr. 145), kan dirigeres ved at man utelater annet og femte slag

i det tradisjonelle mønster med seks slag i takten og stopper på disse punktene i figuren:

 

               

 

En salme i eller som går i et raskt tempo, som f.eks. "Mester, se uværet truer" (nr. 81), kan dirigeres med to slag i takten, der de første tre slagene angis av første taktslag og de tre siste av annet taktslag:

 

                                

 

Når de siste mønstrene benyttes, må man passe på å holde rytmen i salmen konstant:

 

 

Noen salmer som er lette å dirigere:

 

To slag i takten:

"La den store dag opprinne"

"Gud har deg kalt til arbeid"

"Vi er en mektig skare"

"Høyt oppå fjellets topp"

 

Tre slag i takten:

"Kom, følg med meg"

"Gjør hva er rett"

"Lover den Herre Gud"

"Gud, vår Fader, vi deg ber"

"Lær meg å vandre i lys av Guds Sønn"

 

Fire slag i takten:

"O, bli hos meg! Nå er det aftentid"

"Når jeg vender meg til Skriften"

"La oss stemme i et kor"

"Da du styrket fra ditt leie"

"For det vakre på vår jord"

"Lytt, lytt, nasjoner"

"Sions ungdom, kom nå alle"

"Sion, vi deg priser"