PRIMÆR  5    

(Lære og Pakter + Kirkens historie, 8-11 år)

 

 

 

LEKSER:

1

Joseph Smith og det første syn

2

Frafallet og behovet for gjenopprettelsen av Jesu Kristi Kirke

3

Engelen Moroni besøker Joseph Smith

4

Joseph Smith forbereder seg til å motta gullplatene

5

Joseph Smith mottar gullplatene

6

Joseph Smith begynner å oversette gullplatene

7

Joseph Smith oversetter gullplatene

8

Prestedømmet er gjengitt

9

Vitner ser gullplatene

10

Mormons bok blir utgitt

11

Jesu Kristi gjenopprettede kirke blir organisert

12

Viktige ordinanser blir gjengitt

13

De første misjonærene forkynner evangeliet

14

Emma Smith velger ut hellige salmer

15

Profeten mottar åpenbaring for kirken

16

De hellige samles i Kirtland i Ohio

17

Edward Patridge kalles til den første biskop

18

Herren åpenbarer innvielsesloven

19

De hellige blir lært å skjelne mellom godt og ondt

20

Joseph Smith oversetter Bibelen og andre skrifter

21

Joseph Smith blir smurt inn med tjære og fjær

22

Åpenbaringer mottatt i de siste dager blir utgitt

23

Profeten mottar et syn om de tre herlighetsgrader

24

Profetenes skole og visdomsordet

25

Kirtland tempel bygges

26

Kirtland tempel innvies

27

De hellige drives ut fra Jackson County

28

Sions leir marsjerer til Missouri

29

Misjonærer reiser til andre nasjoner

30

Adam-Ondi-Ahman

31

Utryddelsesordnen

32

Joseph Smith blir fengslet på falskt grunnlag

33

De hellige arbeider for å bygge opp det vakre Nauvoo

34

Joseph Smith underviser om dåp for de døde

35

Nauvoo tempel brukes til hellige ordinanser

36

Joseph Smith skriver Trosartiklene

37

Joseph og Hyrum Smith lider martyrdøden

38

Brigham Young leder kirken

39

De hellige bygger opp Winter Quarters

40

Det første pionerkompaniet krysser slettene

41

De hellige slår seg ned i Saltsjødalen

42

Pionerene viser sin tro på Jesus Kristus

43

Håndkjerrekompaniene kommer til Saltsjødalen

44

Salt Lake tempel bygges og innvies

45

Lorenzo Snow mottar en åpenbaring om tiende

46

Hvordan styrke vårt vitnesbyrd om det gjengitte evangelium