Salmer 1993

 

 

DET FØRSTE PRESIDENTSKAPS FORORD

 

Tre måneder etter at Kirken var blitt organisert, ga Herren, gjennom Profeten Joseph Smith, Josephs hustru, Emma, instruksjoner om å samle et utvalg av hellige salmer for Kirken:  "For min sjel fryder seg i hjertets sang, ja de rettferdiges sang er en bønn til meg og skal bli besvart med velsignelser på deres hoder." (L&p 25:12.)

 

Nå, 150 år etter at Kirken utga sin første salmebok, er det en glede for oss å fremlegge denne reviderte utgave.  Det er tatt med mange salmer som var med i vår første salmebok og i etterfølgende utgaver, samtidig som mange nye er kommet med.  Aller er blitt utvalgt for å dekke de forskjellige behov Kirkens medlemmer over hele verden har idag.

 

 

Musikk på våre møter i Kirken

Inspirerende musikk er en viktig del av møtene i vår kirke.  Salmene er en invitasjon til Herrens ånd og skaper en følelse av ærbødighet, forener oss som medlemmer og utgjør for oss en måte å prise Herren på. 

       

Noen av de største prekener  fremføres ved salmesang.  Salmer beveger oss til omvendelse og gode gjerninger, bygger opp vitnesbyrd og tro, gir trøst til den trette og den sørgende og inspirerer oss til å holde ut inntil enden. 

        

Vi håper å se en mer utstrakt bruk av salmesang i våre menigheter.  Vi oppfordrer alle medlemmer, enten de er musikalsk anlagt eller ikke, til å bli bli med oss og synge salmene.  Vi håper at ledere, lærere og medlemmer som blir kalt til å tale, ofte vil benytte seg av salmeboken for å finne prekener fremført mektig og på vers. 

       

Siste-dagers-hellige har en lang tradisjon når det gjelder korsang. Alle ward (menigheter) og grener i Kirken skulle ha et kor som opptrer regelmessig.  Vi oppfordrer korene til å bruke salmeboken som sin grunnleggende ressurs.

 

 

Musikk i hjemmet

Det ligger en ubegrenset kraft i musikk når det gjelder å føre familien til større åndelighet og hengivenhet overfor evangeliet. Siste-dagers-hellige skulle la sitt hjem gjenlyde av verdig musikk. 

      

Vår salmebok er beregnet på hjemmet så vel som møtehuset.  Vi håper at salmeboken får en fremtredende plass blant Skriften og annen religiøs litteratur i våre hjem.  Salmene kan formidle en skjønnhetens og fredens ånd til familien og inspirere til kjærlighet og enhet blant familiemedlemmene. 

       

Lær dine barn å bli glad i salmene.  Syng dem på sabbaten, på familiens hjemmeaften, når dere studerer Skriften, og når dere skal be.  Syng mens dere arbeider, mens dere leker, og mens dere er på reise sammen.  Syng salmer som vuggesanger for å bygge opp troen og vitnesbyrdet hos våre små.

 

 

Musikkens betydning for den enkelte

I tillegg til å velsigne oss som en kirke og som familiemedlemmer kan salmene være til stor nytte  for oss som enkeltpersoner.  Salmene kan oppløfte vår ånd, gi oss mot og drive oss til å handle i rettferdighet.  De kan fylle vær sjel med himmelske tanker og gi oss en fredens ånd. 

     

Salmer kan også hjelpe oss å motstå Satans fristelser.  Vi oppfordrer deg til å lære dine favorittsalmer utenat og studere skriftstedene i forbindelse med dem.  Hvis uverdige tanker kommer inn i ditt sinn, kan du synge en salme for deg selv og trenge ut det onde med det gode. 

      

Brødre og søstre, la oss bruke salmene til å innby Herrens ånd til våre forsamlinger, våre hjem og vårt personlige liv.  La oss lære dem utenat og grunne på dem, fremsi dem og synge dem og ta del i deres åndelige næring.  Vit at de rettferdiges sang er en bønn til vår Fader i himmelen,

"og den skal bli besvart med velsignelser på deres hoder."

 

 

                                                                                                                                                         Det første presidentskap (Salmer 1993, s. ix-x).